Eerste STC-practoraat van start 

07
Oktober 2020
STC-practoraat Brielle

Sinds 1 oktober heeft STC Group een practoraat. Het richt zich op twee thema’s: energietransitie en industrie 4.0. De ontwikkelingen in deze gebieden gaan een belangrijke invloed uitoefenen op het werk in de proces- en maintenance-sector en zullen daarmee ook het onderwijs transformeren. Met de installatie van een practoraat richt STC Group zich actief op deze onderwerpen en geeft ze het een prominente plek in het onderwijs. 

 

Er zijn verschillende bewegingen merkbaar zoals de introductie van waterstoftechnologie, elektrificatie, het ontstaan van bio-ethanolfabrieken als bijmenging voor de brandstof in de transportsector, zon- en windenergie, geothermie, het verbinden van fabrieken en woonwijken voor hergebruik van warmte en CO2 en een efficiëntere bedrijfsvoering ten aanzien van de kwaliteit, circulariteit en verduurzaming van productieprocessen.   

 

Smart factory
Ook de opkomst van industrie 4.0 wordt belangrijk. De ‘smart factory’ wordt gekenmerkt door cyberfysieke systemen die de processen van een fabriek bewaken en gedecentraliseerde beslissingen nemen. Deze ‘smart factory’ kenmerkt zich door:

  1. interoperabiliteit (equipement datmet elkaar communiceert (Internet of Things, IoT); 
  2. Informatietransparantie (digital twins, Virtual Reality (VR)en Augmented Reality (AR)) die de gemeten data ontsluiten;   
  3. Assistentie en autonomie: het overnemen van moeilijke taken en besluitvorming door bijvoorbeeld neurale netwerken en Artificial Intelligence (AI).

 De procesindustrie moet de nodige aanpassingen doen om in 2050 tot de afgesproken CO2-reductie in het kader van de klimaatdoelstellingen te komen. Om deze reden zal het beroep van procesoperators en onderhoudspersoneel in de procesindustrie veranderen:  

  • De grotere diversiteit in productie en gebruik van energiebronnen zal het ‘traditionele’ handelen in de procesindustrie op termijn verdringen en een brede kennis vereisen van de werknemer; 
  • De verbinding tussen bedrijvenen woonwijken zal de intensiviteit van dit soort netwerken vergroten. De werknemer moet breder denken en zich realiseren dat hij/zij ook klant- en/of leverancier is van/voor andere bedrijven. Iedere actie op zijn/haar eigen bedrijf heeft impact op dat van andere bedrijven door de onderlinge verbondenheid. Zo levert de AVR warmte aan huishoudens in Rotterdam en energiecentrale Uniper CO2 aan tuinders en warmte aan de Gate terminal. 
  • Om de kwaliteit te verhogen en afvalstromen teverminderen zijn efficiëntere processen en optimaal benutte systemen nodig. Er wordt op de werknemers steeds vaker een appel gedaan om mee te denken over deze ontwikkelingen. Hiervoor wordt een groter (kennis)bewustzijn verwacht van de werknemer over duurzaamheid en circulariteit. 
  • Slimme technologie en IoT leiden tot enorme datastromen diein de Cloud worden opgeslagen. Het analyseren van deze gegevens om tot beleid te maken voor bijvoorbeeld een betere bedrijfsvoering of slim onderhoud kan tot grote besparingen leiden. AI stuurt deze productieprocessen nu al op beperkte schaal aan. Ontsluiting van deze data geeft steeds vaker aanleiding tot gebruik van tablets en andere visualisatietools.  

 

Toekomstbestendig
Het college Procestechniek & Maintenance van het STC in Brielle zal de toekomstbestendigheid moeten garanderen door op bovengenoemde ontwikkelingen in te spelen en de studenten beter voor te bereiden op het beroep. Natuurlijk moeten ook de docenten op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in de sector. Het practoraat gaat aan dit alles een boost geven.  

Ook gaat het practoraat een bijdrage leveren aan de invoering van nieuwe didactische werkvormen op de full mission simulatoren van het college om studenten door ‘hands on’ -onderwijs productiever te laten leren. Yme gaat zich daarnaast richten op het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere opleidingen/practoraten binnen en buiten STC, op het een grotere samenwerking met het hbo, op een samenwerking met de Groene chemie campus. 

 Tenslotte richt de practor zich op intensivering van relaties met organisaties en bedrijfsleven, waardoor praktijkleren en het werken aan echte opdrachten ook buiten de stageperiodes een belangrijker deel van het onderwijs gaat vormen.  

 

Meer nieuws