Onderzoek opleidingsbehoefte regio Hardinxveld

20
Maart 2018
Onderzoek opleidingsbehoefte Hardinxveld | STC Group

20 maart 2018, Rotterdam – De samenleving en arbeidsmarkt zijn in beweging. Hierbij is het van belang dat het onderwijs en bedrijfsleven inspelen op een veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt en samenwerken om toekomstbestendige werknemers op te leiden. Op verzoek van het maritiem technische bedrijfsleven in en om Hardinxveld-Giessendam bracht STC Group in kaart wat de maritieme, technische en logistieke opleidingsbehoefte is in de regio en deden de onderzoekers een aantal aanbevelingen voor opleiders.

Bij de meerderheid van de onderzochte bedrijven in en om Hardinxveld-Giesendam is er niet alleen kennistekort op vakmatig gebied, maar ook ten aanzien van algemene onderwerpen onder medewerkers. Daarnaast is er vanuit de markt vraag naar medewerkers met beheersing van diverse zogenoemde 21-eeuwse vaardigheden. Kijkend naar de krapte op de arbeidsmarkt op technisch en logistiek gebied en de ruimte voor verbetering wat aansluiting tussen het huidige opleidingsaanbod en de huidige en toekomstige opleidingsbehoeften onder bedrijven betreft, zijn er kansen voor Hardinxveld-Giessendam en omliggende gemeenten om in te spelen op de benodigde specialistische kennis en vaardigheden vanuit de markt en daarmee te voldoen aan de toenemende vraag naar specialistisch en hoger opgeleid personeel in de toekomst.

Aanbevelingen
Opleiders dienen cursussen op mbo+ niveau innovatief en flexibel aan te bieden. Cursussen moeten minder tijd- en plaatsgebonden zijn en de inhoud moet waar mogelijk door middel van maatwerk en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven worden ontwikkeld. Er is vraag naar een tweejarige hbo-opleiding in een technische richting. Om de instroom naar een mbo-niveau in de maritieme sector in de toekomst voor de regio te borgen is een BBL opleiding in een maritieme techniek of algemeen technische opleiding (AOT) aanbevolen. Deze kan worden gevoed via directe instroom vanuit regionale vmbo’s en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Samen met opleiders en de bedrijven kan een langere termijn BBL opleidingsplan worden opgesteld waarin kwaliteit en flexibiliteit belangrijk dienen te zijn.

Samenwerking met alle stakeholders in de regio is belangrijk om een opleidingsbeleid voor de bedrijven en de mensen in de regio duurzaam te borgen. Bedrijven en de gemeentelijke politiek werken mee aan de verschillende initiatieven zoals dit onderzoek gestart vanuit de gemeente Hardinxveld-Giesendam, de Maritieme Leertuin vanuit Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, en de gemeente Dordrecht die het initiatief breder wil trekken. Opleiders die nauw betrokken zijn bij de maatschappelijke doelstellingen van de regio, de mensen en de bedrijven moeten aansluiten.

Wilt u kosteloos het gehele rapport ontvangen? Stuur dan een e-mail naar hulst@stc-r.nl

Meer nieuws