STC Group penvoerder project COMPETING

29
Augustus 2018
COMPETING STC Group

De Europese Commissie heeft subsidie toegekend aan het project Competence Based Education and Training for Inland Navigation (COMPETING). Vijftien Europese partijen gaan binnen een zogenaamde Sector Skills Alliance aan de slag met het ontwikkelen en harmoniseren van competentiegericht onderwijs en training voor de binnenvaart. Uiteindelijk doel van het project is het leveren van een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsmobiliteit in de binnenvaartsector. Het project gaat op 1 januari a.s. van start en duurt drie jaar. STC Group is penvoerder en projectpartner binnen het project.

Follow-up STCIN
Matrozen, schippers en kapiteins uit verschillende Europese landen zijn opgeleid volgens verschillende normen en richtlijnen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties aan boord van schepen. Bovendien is de uitwisselbaarheid van personeel vanuit verschillende Europese landen daardoor beperkt.

In 2016 nam de Europese Commissie een richtlijn aan inzake de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart: Standards of Training and Certifications in Inland Navigation (STCIN). STCIN  is gebaseerd op de breed geaccepteerde en ingevoerde STCW- normering voor zeevarenden. STCIN kwam tot stand onder auspiciën van EDINNA, het formele netwerk van Europese binnenvaartinstituten.  Het project COMPETING zal invulling gaan geven aan de normering zoals vastgelegd in STCIN en daarmee een bijdrage leveren aan het wegnemen van belemmeringen op het gebied van arbeidsmobiliteit en het opvullen van vacatures.

Doelstellingen project
De doelstellingen zijn ambitieus. De vijftien projectpartners gaan niet alleen aan de slag met de ontwikkeling van een op competenties gebaseerd EU-binnenvaartsysteem, maar ook met de ontwikkeling van een aantal hulpmiddelen zoals cursushandleidingen en een systeem van kwaliteitsborging en –controle. Bovendien richt het project zich op modernisering van het binnenvaartonderwijs. Doordat competenties voor de binnenvaart min of meer gelijkgetrokken zullen worden met de zeevaart, zal naar verwachting de arbeidsmobiliteit tussen de zeevaart en de binnenvaart vergroot worden.

Sector Skills Alliance
Naast STC Group (penvoerder) werken nog veertien andere Europese partijen mee aan dit project. Dit gebeurt in een zogenaamde Sector Skills Alliance (SSA). Dit is een partnerschap tussen onderwijsorganisaties en bedrijfsleven. Samen willen zij het onderwijs beter laten aansluiten op de vaardigheden die het bedrijfsleven vraagt. Dit vergroot de inzetbaarheid van Europeanen op de arbeidsmarkt.  Andere partners binnen COMPETING zijn scholen uit Nederland, Roemenië, Oostenrijk, België en Duitsland, Prodanube, Koninklijke BLN Schuttevaer en drie universiteiten uit Roemenië, Slowakije en Kroatië.

Meer nieuws