Nieuwsbericht van de kwartiermakers

Beste collega,

Wij zijn door het CvB als kwartiermakers gevraagd om een voorstel te doen voor de inrichting en organisatie van de 3 nieuw te vormen stafafdelingen en voor de ondersteuning die nu binnen de colleges is georganiseerd. Daarnaast om een voorstel te doen hoe we dit op de beste manier kunnen organiseren, zodat het onderwijs optimaal kan functioneren en de medewerkers met enthousiasme en plezier hun werk kunnen doen.

Er is gevraagd aan te geven wat de bedoeling is van deze ondersteuning en welke werkzaamheden daar binnen moeten worden uitgevoerd. Daarnaast is aan ons gevraagd om binnen die voorstellen keuzes te maken om de gevraagde reductie te realiseren en het dusdanig flexibel te organiseren zodat het kan aansluiten bij fluctuerende studentenaantallen. We willen jullie graag meenemen in het proces waar wij nu staan en de stappen die we gaan nemen.

Laten we beginnen om ons, voor diegene die ons niet (zo goed) kennen even ultra kort voor te stellen.

 

Robbert Douma

Huidige directeur van het Facilitair Bedrijf en waarnemend directeur ICT Infra. De zaken die gaan over onze gebouwen, onze schepen, de inkoop, het toezicht, conciërges en schoonmaak vallen onder deze dienst. Daarnaast stuurt Robbert de ICT infra kant aan. Dat zijn de helpdesk, maar ook of de wifi werkt, computers, schermen, e-mailadressen en alle andere applicaties allemaal werken en goed zijn ingekocht. Robbert heeft de grootste stafafdeling met de meeste medewerkers.

 

Renee Boelaars

Huidige directeur van de afdeling I&O (Innovatie & Onderwijsontwikkeling) en waarnemend directeur ICT ontwikkeling. Team Onderwijs van I&O is er voor de onderwijskundige ondersteuning die dicht op de onderwijscolleges wordt georganiseerd, maar ook voor generieke STC-onderwijssupport zoals onderwijswet en regelgeving, examinering & diplomering, professionalisering en onderwijsontwerp. Zij schrijven beleid en hebben vaste connecties buiten het STC met bijvoorbeeld MBO Raad, gemeente en andere scholen. De afdeling Innovatie Project Management van I&O heeft projectleiders die zorg dragen voor projectontwikkeling, subsidie aanvraag, project management in implementatie en verantwoording op allerlei innovatieprojecten binnen het STC. Deze projecten kenmerken zich door nauwe samenwerking en met veel binnenlandse en buitenlandse projectpartners. Denk hierbij aan het Maritiem Tech Platform, de Ab Initio, Plant of the Future, Groene Chemie Campus, Entree tot de Haven. Zij houden extern de innovaties en subsidiemogelijkheden binnen ons beroepenveld in de gaten. Ook worden daar de initiatie en realisatie van nieuwe simulatoren en Virtual Reality toepassingen opgestart voor vmbo, mbo, hbo en de private tak van het STC. De ICT zaken die nu onder Renee vallen zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe ICT applicaties voor onderwijsdoeleinden en data analytics. En dit team zorgt voor de juiste koppelingen tussen ICT systemen en applicaties voor bijvoorbeeld management dashboards.

 

Marc van Zelst

Huidige directeur van de afdeling Financiën, leerlingzaken en functioneel applicatiebeheer van Magister en AFAS. Misschien een afdeling die voor mensen op de werkvloer iets minder zichtbaar is. Zij zorgen voor een juiste afhandeling van alle financiële zaken, bijvoorbeeld het betalen van leveranciers en declaraties, facturering aan leerlingen, etc. Verder stellen zij financiële managementinformatie op voor o.a. het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, verzorgen zij bancaire en fiscale zaken en wordt financieel beleid opgesteld (o.a. kadernota, begroting). Ook de afstemming met de externe accountant, banken, het Waarborgfonds MBO, opstellen bekostigingsgegevens van het STC (met DUO), de leerlingenadministratie en het beheer van de systemen Magister en AFAS zijn taken die door deze afdeling worden verzorgd.

 

Manon Olde Monnikhof

Huidige directeur van de afdeling Begeleiding. Een afdeling waar leerlingen en studenten worden begeleid vanuit drie expertises, problemen met hun oorsprong op school, thuis en in aanleg & ontwikkeling. Waar SLB-ers worden ondersteund in hun rol en taak maar waar ook startende docenten die een PDG of lerarenopleiding volgen worden gecoacht en studenten die wonen bij Prokino worden begeleid. De afdeling ondersteund in beleid rondom VSV en passend onderwijs en heeft nauwe connecties met gemeente en andere scholen in de regio.

 

Opdracht

De vraag die ons als CvB is gesteld behelst een flinke opdracht en verantwoording. Een stevige verantwoordelijkheid die we voelen. Vanwege dat gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben we gekozen om dit hele proces als viertal uit te voeren. Niemand van ons gaat alleen een plan bedenken, wij kijken steeds met elkaar naar het hele proces. Wij realiseren ons dat dit over mensen en hun werk gaat en dat er nu niemand ‘niets’ zit te doen.

Als eerste stap hebben wij besloten om de mensen die door deze reorganisatie direct geraakt worden uit te nodigen om ons te voeden en mee te denken. Op 4, 5, 6 en 19 april worden er bijeenkomsten georganiseerd waar we middels een aantal vragen kennis, kunde en ideeën gaan ophalen. Wij geloven dat we door er met elkaar in gesprek te gaan, we tot de goede keuzes kunnen komen.

Naast de bijeenkomsten hebben wij een e-mail adres geopend voor ons als kwartiermakers: Kwartiermakers@stc-r.nl. Mocht je vragen willen stellen of ideeën met ons delen  kun je van dit e-mailadres gebruik maken. Realiseer je dat we deze mail ook gezamenlijk zullen beantwoorden en dat wij als kwartiermakers per week maar een of twee dag(en) bij elkaar zijn. Op die dagen zullen we binnen gekomen mails beantwoorden.

Wij hebben er vertrouwen in dat deze bijeenkomsten ons voldoende informatie gaan opleveren om een eerste voorstel aan het CvB te overleggen, dit zal eind april gebeuren. In de tussentijd zullen we jullie informeren over het proces dat we doorlopen.

We kijken uit naar de samenwerking met jullie.

Robbert, Renee, Marc en Manon