ReaLNG: turning LNG as marine fuel into reality

Vermindering van de luchtverontreiniging veroorzaakt door het vervoer over zee is een belangrijk onderwerp op de mondiale milieu-agenda. De overgang naar schonere brandstoffen is niet alleen een wereldwijde trend. Het is een belangrijk deel van de doelstelling van de Internationale Maritieme Organisatie op lange termijn de milieu-impact van scheepvaart te verminderen. Regelgeving stelt grenzen aan de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen afkomstig van schepen  en verbiedt opzettelijke emissie van ozonafbrekende stoffen. Beperkingen zijn ook gesteld aan het toegestane  zwavelgehalte in scheepsbrandstof voor schepen die opereren in Sulphur Emission Control Areas (SECA). De Europese SECA’s zijn momenteel de Oostzee, Noordzee en het Engels Kanaal.

Project ReaLNG is een project dat mede-mogelijk is gemaakt door de Europese Unie en zich richt op het vereenvoudigen van de invoering van LNG als scheepsbrandstof. In het project participeren naast STC Group: Shell, Western LNG B.V., Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Lübeck Port Authority. Onder de vlag van het project worden de volgende doelen nagestreefd:

  • implementeren van een innovatief LNG-bunkerschip
  • aanbieden van ship-to-ship bunkeren in de Rotterdamse haven
  • ontwikkelen van trainings- en cursusmateriaal

 

Het project loopt tot en met 30 juni 2017. Kijk voor meer informatie over het project door naar de projectwebsite, of bekijk onderstaande projectvideo.

 

Status project

STC Group was binnen het project verantwoordelijk voor de ontwikkeling van lesmaterialen en innovatieve lesmiddelen. Trainingsmateriaal is ontwikkeld voor vijf doelgroepen die betrokken zijn bij het leveren of gebruiken van LNG. Dat betreft personeel van schepen die LNG transporteren, mensen betrokken bij de op- en overslag van LNG op terminals, rederijpersoneel, de bemanning van het bunkerschip dat de LNG aflevert en tenslotte de eindgebruikers namelijk het personeel dat werkt op LNG aangedreven schepen. Gedurende het project zijn 10 pilot cursussen uitgevoerd waarbij het lesmateriaal getest is. Naast klassikale lessen is gebruik gemaakt van E-learning waarbij deelnemers zich thuis van tevoren konden voorbereiden. Tijdens de cursus zijn nieuwe middelen ontwikkeld zoals simulatoren en practica waar demonstraties worden gegeven om het cryogene gedrag van LNG uit te leggen. Praktische vaardigheden kunnen worden opgedaan in de Virtual Reality Experience en op het brandbestrijding oefenobject dat speciaal is ontwikkeld voor gasbranden. Dit heeft geleid tot het behalen van de erkenning door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT) voor de LNG als Brandstof cursussen. Eind 2018 is het ReaLNG project afgerond waardoor de STC Group in staat is deelnemers op te leiden om veilig te werken met deze milieuvriendelijke brandstof.

Project ReaLNG

 

ReaLNG STC-Group

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 444

E-mail: voorlichting@stc-r.nl